CV

Lars Glimbert – Skolutvecklare
Informations- och kommunikationsteknik och pedagogisk utveckling

Utbildning:
Internationell Marknadsföring, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet
DIHM, IHM Stockholm

Kompetensområden:
IT management och projektledning
Skolutveckling och pedagogisk utveckling
G Suite (f.d. Google Apps), integrationer och användning

Lars är diplomerad vid Institutet för högre marknadsstudier, IHM, Stockholm och har universitetsutbildning inom marknadsföring. Han har mer än 25 års erfarenhet från internationell projektledning och har arbetat på såväl kort- som långtidsuppdrag i flertalet länder, samt med u-landserfarenhet från länder i Afrika och Asien. Som programhandläggare på Sida och projektledare på Stockholms universitet / KTH har han arbetat med policy- och sektorutveckling för telekom samt med modeller för ökad tillgänglighet, spridning och tillämpning av IKT i utvecklingsländer. På Stockholms universitet fördjupade Lars sitt arbete med ”IKT för utbildning”, dvs utveckling och integration av teknik inom pedagogiken och flexibelt lärande, i sin roll som rådgivare och ”Educational Technologist”. Sedan 2009 arbetar han med pedagogisk utveckling i Sollentuna kommun och med att integrera IKT som en naturlig del i samtliga kommunala skolors verksamhet samt med innovationsprojekt både lokalt och nationellt. Lars är även huvudlärare för ett internationellt utbildningsprogram inom området ”ICT and pedagogical development”. Lars har föreläst på universitet bl.a. om IKT och sociala medier. Han inspirerar och coachar i förändringsprocesser kring lärande som utgår från en modern kunskapssyn och framtidskompetenser.

Nuvarande:
Sollentuna kommun – skolutvecklare med fokus på integrerad IKT samt projektledare för Vinnova projektet Makerspace i skolan, även kallat Makerskola
Life Academy – programansvarig och huvudlärare för det internationella utbildningsprogrammet ICT and pedagogical development
Konsult – inspirations- och utbildningsuppdrag, IT och skola

Internationell erfarenhet:
Längre utlandsuppdrag i Australien, England, Italien och USA.
Kortare uppdrag i Angola, Bangladesh, Chile, China, Kambodja, Kyrgyzstan, Israel/Palestina, Mozambique, Namibia, Philippinerna, Rwanda, Sydafrika, Sri Lanka, Uganda, United Arab Emirates, Vietnam, Zambia, Zimbabwe.

Lars Glimbert – Educational Technologist
Information and Communication Technology and Pedagogical Development

Education:
International Marketing Management, Business Administration, Stockholm University
DIHM, Stockholm IHM

Areas of expertise:
IT Management and Project Management
School Development and Pedagogical Development
G Suite (former Google Apps), integrations and applications

Lars has a diploma at the Institute of Market Studies, IHM, Stockholm and has studied Markering Management at Stockholm University. He has more than 25 years experience in international project management, with developing country experience from countries in Africa and Asia. As Project Manager at Swedish International Development Cooperation Agensy, Sida, and at Stockholm University / the Royal Institute of Technology, he has worked on policy and sector development for telecom as well as models for increased accessibility, dissemination and application of ICT in emerging markets. During his time with Stockholm University, Lars deepened his work with “ICT for education”, i.e. the deployment and integration of technology in pedagogics. Since 2009, he is engaged in pedagogical development in Sollentuna municipality with emphasis on integrating ICT as a natural part of all public schools’ pedagogics and operations as well as in local and national innovation projects. Lars is also lecturer in an international programme on ”ICT and pedagogical development”. Lars has lectured at Universities about ICT and social media in education. He inspires and facilitate teachers and school leaders in ongoing processes to re-define teaching and learning based on 21st century skills.

Present:
Sollentuna Municipality – school development with emphasis on integration of ICT in Sollentuna Municipality Schools and project manager for Makerspace in Schools, a.k.a. ”Makerskola”, an innovation project funded by Sweden’s innovation agency Vinnova
Life Academy – coordinator and lecturer for an international training program, ICT and Pedagogical Development
Consultant – human resource development, ICT in education

International experience:
Longer assignments abroad in Australia, England, Italy and the United States.
Shorter missions in Angola, Bangladesh, Cambodia, Chile, China, Kyrgyzstan, Israel / Palestine, Mozambique, Namibia, Philippines, Rwanda, South Africa, Sri Lanka, Uganda, United Arab Emirates, Vietnam, Zambia, Zimbabwe.